Úvod » LÉKY VOLNĚ PRODEJNÉ » KOŽNÍ PŘÍPRAVKY » Dettol 0.2% Antisep.spr.drm.spr.1x100ml


        

Dettol 0.2% Antisep.spr.drm.spr.1x100ml

 

Kód SÚKL: 0138352
EAN kód: 5000158067394
Běžná cena 135,00 Kč
Naše cena:
119,00 Kč
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

DETTOL 0,2% ANTISEPTICKÝ SPREJ
(benzalconii chloridum)
kožní sprej, roztok

POUZE K VNĚJŠÍMU podání

Důležité informace o některých složkách přípravku Dettol 0,2% antiseptický sprej
Tento léčivý přípravek obsahuje benzalkonium-chlorid 2,0 mg/ml jako léčivou látku a propylenglykol, které mohou způsobit podráždění kůže.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Dettol 0.2% antiseptický sprej musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem.

V příbalové informaci naleznete:
1.Co je přípravek Dettol 0,2% antiseptický sprej a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dettol 0,2% antiseptický sprej používat
3.Jak se přípravek Dettol 0,2% antiseptický sprej používá
4.Možné nežádoucí účinky
5Jak přípravek Dettol 0,2% antiseptický sprej uchovávat
6.Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK Dettol 0,2% Antiseptický sprej A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Dettol 0,2% antiseptický sprej se používá k čištění čerstvých drobných ran a k likvidaci běžných bakterií, které infikují drobné rány. Tento přípravek není určen ke zlepšení hojení ran a ani se k němu nepoužívá.
Nesmí se používat na rozsáhlé a těžké rány a je určen pouze k příležitostnému, místnímu a krátkodobému používání. Smí se použít pouze jednou za 24 hodin.

Je připraven k použití a nevyžaduje žádné ředění.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DETTOL 0,2% ANTISEPTICKÝ SPREJ POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Dettol 0,2% antiseptický sprej

U dětí mladších 12 měsíců

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na benzalkonium-chlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku Dettol 0,2% antiseptický sprej.
Není určen k trvalému používání nebo k používání častějšímu, než jednou za 24 hodin.

Věnujte zvláštní pozornost a vyhněte se použití přípravku Dettol 0,2% antiseptický sprej:

Okolo očí, uší, pohlavních orgánů nebo v ústech. V případě náhodného kontaktu s očima vypláchněte oči velkým množstvím studené vody.
Nevdechujte, pouze k vnějšímu podání.

U velkých poranění pokrývajících více než 5 % plochy těla (odhaduje se, že 5 % odpovídá odřeninám obou kolen a loktů).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Používání přípravku Dettol 0,2% antiseptický sprej se nedoporučuje při současném používání jakéhokoli podobného přípravku, protože neexistují žádné studie o účincích při použití spolu s jinými léky.

Těhotenství a kojení

Není pravděpodobné, že by používání během těhotenství a kojení bylo spojeno se škodlivými účinky, protože se přípravek vstřebává kůží minimálně.

Používání na prsech se v období kojení se nedoporučuje, aby nedošlo k požití přípravku kojencem.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete během těhotenství nebo kojení tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Dettol 0,2% antiseptický sprej neovlivní Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK DETTOL 0,2% ANTISEPTICKÝ SPREJ POUŽÍVÁ

Přípravek Dettol 0,2% antiseptický sprej vždy užívejte podle následujících pokynů, ledaže by Vám lékař dal jiné pokyny. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pouze k vnějšímu podání.

Před prvním použitím zkontrolujte, zda není narušena páska kolem uzávěru. Při prvním použití nebo po dlouhém období nepoužívání může být nezbytné rozprašovač aktivovat tím, že se několikrát stříkne na kapesník nebo podobnou látku, aby se zajistilo, že na poraněné místo bude nanesena kompletní dávka.
U dospělých a dětí starších 6 let věku: Na každou ránu naneste dávku (1 až 2 stříknutí) pouze jednou a nechejte působit pět minut. V případě potřeby použijte k odstranění přebývající tekutiny čistý kapesník nebo bavlněný tampón.
U dětí ve věku mezi 1 rokem a 6 lety: Pokud máte jakékoli obavy, vyhledejte prosím před použitím přípravku lékaře nebo lékárníka. Na každou ránu naneste dávku (1 stříknutí) pouze jednou (během jednoho použití lze ošetřit maximálně 4 rány) a nechejte pět minut působit. V případě potřeby použijte k odstranění přebývající tekutiny čistý kapesník nebo bavlněný tampón.
Sprej nanášejte ze vzdálenosti od 4 do 15 cm. Nevdechujte.

Mýdlo může sprej deaktivovat, proto jej k mytí rány ošetřované přípravkem Dettol 0,2% antiseptický sprej nepoužívejte.

Přípravek lze aplikovat znovu v případě opětovného otevření rány, nicméně není určen k trvalému používání a smí se používat pouze jednou za 24 hodin maximálně po dobu 3 až 5 dní.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku nebo jakékoli obavy ohledně svých příznaků, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může i přípravek Dettol 0,2% antiseptický sprej způsobovat nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Po místním čištění drobných ran byly hlášeny velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 pacientů), které zahrnují svědění kůže, vyrážky, podráždění, pálení, otok a změnu barvy nebo zarudnutí kůže. Může dojít k reakci v místě použití přípravku, jako je rozpraskání kůže. V případě výskytu takovýchto reakcí prosím přestaňte přípravek používat a poraďte se s lékárníkem nebo lékařem. Trpíte-li ekzémem, může jej použití přípravku zhoršit. Bylo hlášeno vypadávání ochlupení.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků přetrvává nebo se vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK DETTOL 0,2% ANTISEPTICKÝ SPREJ UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek Dettol 0,2% antiseptický sprej nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Dettol 0,2% antiseptický sprej obsahuje
- Léčivou látkou je benzalconii chloridum 2 mg/ml.

- Pomocnými látkami jsou propylenglykol, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, borovicová silice, dihydrát dinatrium-edetátu, čištěná voda
Jak přípravek Dettol 0,2% antiseptický sprej vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Dettol 0,2% antiseptický sprej je čirý bezbarvý roztok s mírnou borovicovou vůní. Dodává se v lahvičkách o objemu 100 ml s rozprašovačem.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser
Delta 12000
Welton Road
Delta Business Park
Swindon
Wiltshire
SN5 7XZ

Výrobce: Reckitt Benckiser
Dansom Lane
Hull
HU8 7DS

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
Tel: 227 110 111
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 10.2. 2010.